O projekcie

English version: Norwegian grant for KWSPZ

KWSPZ otrzymała dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni na projekt pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.080.639,00 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 972.575,10 PLN co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu., natomiast udział własny wynosi 108.063,90 PLN zł co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych.

Celem programu jest opracowanie i w przyszłości uruchomienie nowatorskiego interdyscyplinarnego programu studiów II stopnia w języku angielskim na kierunku „Ekologiczna żywność i dietetyka” oraz upowszechnienie wiedzy na temat wdrożenia rozwiązań zdrowej żywności w Polsce i na świecie oraz kierunków rozwoju i kształcenia w oparciu o best practices z NTNU i Norwegii, z wykorzystaniem polskich doświadczeń, przy istniejącej już współpracy z Norwegia˛.

WHO określiło ekologiczną żywność (i pasze) jako drogę do wzmocnienia jakości życia i usprawnienia ochrony zdrowia i zachęca państwa członkowskie do wspierania wielosektorowej kooperacji i działań w tym zakresie.

Mimo uznania przez WHO oraz krajowe strategie rozwoju podaży eko-żywności, dietetyki i promocji ruchu, mimo istnienia dowodów naukowych potwierdzających skuteczność stosowania takich rozwiązań oraz widocznej potrzeby rynkowej, wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie następuje stosunkowo wolno (vide: The Chain of Trust Project Report 2012) z powodu ograniczonej:

  • wiedzy o możliwości i efektywności zastosowania eko-żywności dla zdrowia (The Chain of Trust Project Report 2012),
  • świadomości co do wagi tematu ze strony: rolników, hodowców, lekarzy, inżynierów biomedycznych, menedżerów zdrowia i świata biznesu,
  • współpracy pomiędzy sieciami i poszczególnymi udziałowcami łańcucha eko-żywności
  • oferty kształcenia specjalistów.

Najważniejszym zadaniem KWSPZ jest zatem zapewnienie, by kierunek „Ekologiczna żywność i dietetyka” spełnił oczekiwania rynku. Od początku działalności KWSPZ stawia na rozwój poprzez kształcenie z uwzględnieniem innowacyjnych osiągnięć branży medycznej, edukację, praktyczną współpracę z ośrodkami opieki zdrowotnej i żywienia, współpracę˛ z renomowanymi firmami branżowymi, dąży do osiągnięcia coraz lepszej jakości kształcenia dostosowując swoja˛ ofertę edukacyjna˛ do potrzeb rynku pracy.

W projekcie będą brali udział eksperci z Norwegii. Ekspert zewnętrzny przybliży zespołowi projektowemu i w efekcie przyszłym studentom metody nauczania i rynkowe rozwiązania norweskie w obszarze zdrowia, żywności i żywienia oraz dietetyki, znaczenia ruchu dla zdrowia i długości życia, zaprezentuje doświadczenia norweskie oraz kierunki rozwoju, szanse i wyzwania nauczania w trakcie Master Classes in Eco-Food & Dietetetics in Cracow. Będzie pomagał w zorganizowaniu wizyty studyjnej w Norwegii (Szpital Uniwersytecki, NTNU). Wizyta będzie miała na celu praktyczne zapoznanie się z rozwiązaniami i technologiami stosowanymi w Norwegii i na świecie.

Kształcenie na kierunku „Ekologiczna żywność i dietetyka” obejmie wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego i w różnych stanach chorobowych. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewni studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień ekologicznego żywienia i dietetyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

W opracowanym programie studiów będzie blok tematyczny ekologia, a w nim przedmioty z tematyki dotyczące środowiska jak i zmian klimatycznych; planuje się między innymi wprowadzenie do planu studiów takich przedmiotów jak ekologia gleby, wód, powietrza; ekologiczne uprawy roślin (żywność i pasze), ekologiczny chów zwierząt, wpływ zmian klimatu na przyrodę (rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane) i człowieka.

Ponadto w opracowanych w ramach projektu materiałach dydaktycznych będą˛ umieszczone aktualne informacje dotyczące poprawy jakości środowiska (np. możliwości ograniczenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję stosowania nawozów sztucznych, zamianę chemicznych środków ochrony roślin na biologiczne, wprowadzenia nowoczesnych bezodpadowych technologii przetwórstwa żywności, przechowywania, transportu). Dzięki tym przedmiotom nastąpi wzrost świadomości studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych dotycząca środowiska i zmian klimatycznych oraz zwiększenia bazy wiedzy uczelni w tym zakresie.

Oprócz tego w ramach projektu planowane są konferencje, warsztaty i eventy , których przewodnim tematem jest środowisko i zdrowie. Udział w tych wydarzeniach pogłębi wiedzę i zwiększy międzynarodową współpracę w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, w tym np. w zakresie częstszego wykorzystania tzw. „zielonych” technologii przyjaznych dla środowiska czy technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Poruszane tematy konferencji, warsztatów i eventów zwiększa˛ świadomość i pogłębia˛ wiedze˛ na temat niebezpiecznych substancji, w tym np. zapobiegania negatywnym dla środowiska skutków spowodowanych przez odpady niebezpieczne (np. krew zwierzęca, padłe zwierzęta hodowlane), czy chemikalia.

Absolwent kierunku przygotowany będzie do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach żywienia, obiektach turystycznych, medycznych, w prywatnych przedsiębiorstwach, w instytucjach publicznych lub w instytucjach badawczych zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem lub wykorzystywaniem w praktyce innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych. Umiejętności zdobyte w ramach specjalności będą także przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, zwłaszcza ukierunkowanej na szybko rozwijający się sektor zdrowego żywienia.

Absolwent będzie specjalista˛ w zakresie: planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla różnych grup ludności; profilaktyki i leczenia dietetycznego, chorób żywieniowo-zależnych; oceny stanu i sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; oceny zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów; stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem ekologicznej żywności i diet naturalnych oraz produktów leczniczych w leczeniu chorób; edukacji żywieniowej; prowadzeniu badań w dziedzinie ekologicznej żywności, kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw; będzie znał podstawy marketingu, prawa żywnościowego, ekologii oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Władze Uczelni są przekonane, że dzięki wysiłkowi kadry dydaktycznej, wspomaganej dodatkowym finansowaniem z projektu, uda się stworzyć studia II stopnia bardzo dobrze przygotowujące do podjęcia zawodu w wyuczonym kierunku.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.