Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

fss_logo

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.

Cel strategiczny

Głównym celem Funduszu będzie przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Cel szczegółowy

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

Działania

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

 • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
 • Wizyty Przygotowawcze
 • Współpraca Instytucjonalna
 • Rozwój Polskich Uczelni

Wśród inicjatyw, które będą mogły uzyskać finansowe wsparcie Funduszu w latach 2012 – 2016 są m.in.:

 • studia i praktyki studenckie,
 • wizyty przygotowawcze przedstawicieli instytucji edukacyjnych w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu w ramach pozostałych działań Funduszu,
 • działania na rzecz poprawy jakości programów studiów w językach obcych oferowanych przez polskie uczelnie,
 • działania zmierzające do poprawy jakości nauczania oraz zasobów dydaktycznych polskiego szkolnictwa i oświaty,
 • działania służące rozwojowi oferty dydaktycznej,
 • działania mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być szkoły i uczelnie oraz wszelkie instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji formalnej na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych.

Budżet

Budżet programu wynosi 11,1 mln €, z czego 5 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 5 mln € z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostałe 10% pochodzi z budżetu państwa polskiego.