Chemia ogólna / General Chemistry – dr Adam Kozak

Chemia ogólna i nieorganiczna – dr Adam Kozak
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-02-2

Chemia ogólna

Skrypt przeznaczony jest dla studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, podający , w przystępny sposób podstawowe wiadomości z chemii ogólnej. Uzyskana wiedza może być wykorzystana w kolejnych przedmiotach prowadzonych na uczelni , na których omawiane są zagadnienia związane z chemią.

W podręczniku uwzględniono zagadnienia podawane na wykładach ,ćwiczeniach oraz laboratoriach Podano podstawowe wiadomości z chemii kwantowej, budowę atomów, wiązania chemiczne, hybrydyzacje. Wspomniano o stanach skupienia materii. Skrypt zawiera wiadomości o roztworach i ich stężeniach oraz procesy zachodzące w roztworach. Kolejne rozdziały dotyczą prężności pary wodnej nad roztworem i związane z nią destylacje. Znalazły się w skrypcie wiadomości o twardości wody , refraktometrii oraz ciśnieniu osmotycznym i koloidach.

Podano dużą liczbę przykładów rozwiązywania zadań z różnych działów chemii. Wiele wskazanych sposobów dochodzenia do rozwiązań pozwoli studentowi na wybranie metody dla niego najbardziej odpowiedniej. Zamieszczono również zadania do samodzielnego rozwiązywania, w celu sprawdzania przez studenta stopnia opanowania materiału.

General Chemistry

The textbook is designed for the students of the Cracow School of Health Promotion and it presents basic information of general chemistry in an accessible way. The knowledge gained can be used in other subjects taught in the school in which issues connected with chemistry are discussed.

The textbook includes issues presented in lectures, classes and laboratory classes. The following were discussed: basic information of quantum chemistry, the structure of atoms, chemical bonds, hybridizations. The states of matter were also mentioned. The textbook contains information about solutions and their concentrations as well as the processes occurring in solutions. Subsequent chapters deal with the water vapour pressure above the solution and distillation connected with it. The textbook also includes information on water hardness, refractometry and osmotic pressure as well as colloids.

It also provides a large number of examples of problem solving from different branches of chemistry. Such a number of presented ways of finding solutions will enable the student to choose the method most appropriate for them. There are also tasks for individual solving, in order to check the student’s level of mastering the material.