Podstawy patofizjologii / Fundamentals of pathophysiology – dr Zofia Słodowska – Hajduk

Podstawy patofizjologii – Zofia Słodowska-Hajduk
Kraków 2016. ISBN: 978-83-936636-8-2

Podstawy patofizjologii

W skrypcie „Podstawy patofizjologii” skoncentrowano się na ważnych zagadnieniach patofizjologii człowieka. Dział medycyny obejmujący czynniki przyczynowe choroby, mechanizmy regulacyjne i patogenezę , a także skutki kliniczne wybranych jednostek patologicznych.

Skrypt liczy sto pięćdziesiąt stron, zawiera bardzo zwarte treściwe wykłady akademickie, telegraficzny skrót wiedzy medycznej. Głównym zagadnieniem w zakresie etiologii było wskazanie czynników odpowiadających za wywołanie choroby.
Rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom patofizjologicznym- opisano zmiany w czynnościach organizmu w czasie trwania choroby. Zintegrowano wiedzę z zakresu nauk lekarskich i przedstawiono elementy łańcucha patogenetycznego. Każdy rozdział zawiera omówienie przyczyn choroby (etiologię), przebieg choroby (patogenezę) oraz zmiany czynnościowe tj. objawy kliniczne.

W skrypcie w części I-IX omówiono patologię ogólną a w drugiej części od X-XXIII patologię szczegółową (narządową).

Walorem skryptu jest zrozumiały sposób przedstawienia skomplikowanych zagadnień oraz przejrzyste omawianie dynamiki rozwoju procesów patologicznych.

Fundamentals of pathophysiology

The textbook „Fundamentals of pathophysiology” focuses on important issues of human pathophysiology, i.e. the branch of medicine including disease causative agents, regulatory mechanisms and pathogenesis as well as clinical consequences of selected pathological diseases.

The textbook is one hundred and fifty pages long, it contains very succinct academic lectures and presents medical knowledge in a nutshell. The main issue in terms of etiology was to identify the factors responsible for causing a disease.

The chapters are devoted to pathophysiological issues – they include descriptions of the changes in the activities of the body in the course of disease. The textbook integrates knowledge of medical sciences and presents elements of the pathogenetic chain. Each chapter includes a discussion of the causes of disease (etiology), the course of disease (pathogenesis) and functional changes, i.e. clinical symptoms.

The textbook in part I-IX discusses general pathology and in the second part X-XXIII detailed (organ) pathology.

The advantage of the textbook is a clear way of presenting complex issues and transparent discussion of the dynamics of the development of pathological processes.