Rozwój Polskich Uczelni

W ramach Rozwoju Polskich Uczelni możliwe jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

Uprawnione działania

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

 • rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
 • rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzące do uzyskania podwójnego dyplomu;
 • rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiające się na poziomie krajowym lub europejskim;
 • przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
 • utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 • rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
 • rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Projekty mogą uwzględniać:

 • międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;
 • przygotowanie programów nauczania;
 • organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
 • analizę potrzeb;
 • opracowanie polityki i strategii;
 • rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

Wnioskodawcy

Uprawnionymi wnioskodawcami są polskie uczelnie wyższe.
Partnerstwo jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. Partnerstwo składać się będzie z co najmniej dwóch instytucji, a przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z Norwegii. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Czas trwania projektu

Przewidywany czas trwania projektu wynosi od 1 roku do ok. 2 lat.

Procedura aplikacyjna

Polski koordynator projektu składa wniosek aplikacyjny na podstawie formularza. Wniosek określa cele projektu, zakres współpracy między partnerami (jeśli dotyczy), działania i budżet.

Zasady finansowania

W ramach projektów Rozwoju Polskich Uczelni możliwe będzie uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20.000 € do 250.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe 10% Wnioskodawca zapewni ze źródeł innych niż FSS.

Koszty uprawnione

 • koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów i konferencji;
 • koszty pracowników w projekcie (wynagrodzenia i honoraria);
 • przygotowanie i druk/produkcja materiałów dydaktycznych;
 • zakup wyposażenia dydaktycznego do wysokości 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty administracyjne;
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb (niepełnosprawności), jeśli dotyczy.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu

 • płatność zaliczkowa – w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy finansowej (w zależności od badania zdolności finansowej dokonywanej przed podpisaniem umowy), w przypadku instytucji prywatnych otrzymujących grant w wysokości powyżej 25.000 € po badaniu zdolności finansowej płatności zaliczkowe mogą następować w kilku ratach,
 • płatność bilansująca – w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna po akceptacji Raportu końcowego.

Raportowanie

Beneficjent składa raporty częściowe co 4 miesiące, obejmujące trzy okresy sprawozdawcze w każdym roku kalendarzowym. Raport końcowy będzie składany w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu kwalifikowalności.