Ponowne zapytanie ofertowe – skrypty

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na napisanie skryptu i odpowiadających im prezentacji multimedialnych lub materiałów e-learingowych dla studentów studiów II stopnia „Ekologiczna żywność i dietetyka”. Szczegółowe dane w odpowiednich załącznikach pod zapytaniem.

Tematyka skryptów:

 • Biologiczne zanieczyszczenia płodów rolnych
 • Chemiczne zanieczyszczenia płodów rolnych
 • Dietetyka sportowa – zastosowanie niekonwencjonalnych modeli żywienia w sporcie
 • Nanotechnologia żywności
 • Podstawy patofizjologii w dietetyce
 • System kontroli jakości i znakowania towarów
 • Tajemnice ziół – zastosowanie w żywności, żywieniu i dietetyce
 • Naturalne metody wzmacniania zdrowia
 • Żywienie niemowląt
 • Żywność ekologiczna
 • Żywienie w wybranych chorobach metabolicznych
 • Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody
 • Zarys toksykologii żywności

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty należy przesłać do dnia 18 maja 2015 roku do godz. 10.00
pod adres e-mail: sekretariat@kwspz.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Sekretariat, al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków.

Oferta winna zawierać:

 • życiorys (CV) w programie Europass (z opisanym doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym);
 • oferta cenowa brutto w zł wraz z określeniem warunków płatności, terminu wykonania oraz skróconego zakresu tematycznego skryptu
 • oświadczenie, że kandydat:
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Termin związania ofertą – 7 dni od złożenia oferty.

Aplikacje, które wpłyną do KWSPZ po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej www.ecofood.kwspz.pl

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel./fax +48 12 631 54 40 – Anita Raj.